(PO) FEMINIA Family s.r.o., IČO 35864656

Račianska 31, 83102 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.03.2023JUDr. Ján Polomský Súpis všeobecnej podstaty
24.03.2023JUDr. Ján Polomský Súpis oddelenej podstaty
15.03.2023JUDr. Ján Polomský Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.02.2023JUDr. Ján Polomský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
10.02.2023JUDr. Ján Polomský Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
06.02.2023JUDr. Ján Polomský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu