Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/11/2023

(FO) Kovalčíková Eva (12.05.1953)

Francisciho 833/24 , 98061 Tisovec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.07.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
22.02.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.02.2023Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
15.02.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu