Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/11/2023

(FO) Holub Rudolf (29.01.1975)

Nad tehelňou 1422, 05401 Levoča

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.03.2023KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.03.2023KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
28.02.2023Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu