Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/43/2023

(FO) Mendel Vladimír (09.04.1988)

ulica Okružná 160, 99102 Dolná Strehová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.06.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
09.06.2023Ing. Naďa Bôžiková Súpis všeobecnej podstaty
07.03.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.03.2023Ing. Naďa Bôžiková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
07.03.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.03.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu