Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 43OdK/29/2023

(FO) Žiga Anton (30.10.1978)

Bystrany 229, 05362 Bystrany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.07.2023Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
23.03.2023Správcovská a poradenská, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.03.2023Správcovská a poradenská, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.03.2023Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu