Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/33/2023

(FO) Zambojová Alexandra (05.05.1994)

Ul. mjr. Samojlenku 2015, 93401 Levice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.06.2023JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
22.05.2023JUDr. Vlasta Suchanová Súpis všeobecnej podstaty
23.03.2023JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.03.2023JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.03.2023Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu