Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/33/2023

(FO) Zambojová Alexandra (05.05.1994)

Ul. mjr. Samojlenku 2015, 93401 Levice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.05.2023JUDr. Vlasta Suchanová Súpis všeobecnej podstaty
23.03.2023JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.03.2023JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.03.2023Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu