Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/35/2023

(FO) Donátová Adriana (28.12.1986)

Levice , 93401 Levice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.05.2023Mgr. Ľubomíra Beňová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
03.05.2023Mgr. Ľubomíra Beňová Súpis všeobecnej podstaty
23.03.2023Mgr. Ľubomíra Beňová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.03.2023Mgr. Ľubomíra Beňová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.03.2023Mgr. Ľubomíra Beňová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.03.2023Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu