Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/39/2023

(FO) Petrócziová Hermína (11.02.1980)

Hlavná ulica 364/12 , 93028 Okoč

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.06.2023Ing. Ladislav Bódi Súpis všeobecnej podstaty
04.04.2023Ing. Ladislav Bódi Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.04.2023Ing. Ladislav Bódi Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.03.2023Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu