Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/60/2023

(FO) Csirke Peter (15.03.1978)

Stará Bašta 138 , 98034 Nová Bašta

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.05.2023UBC 2020, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
30.03.2023UBC 2020, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.03.2023UBC 2020, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.03.2023UBC 2020, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.03.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu