Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/60/2023

(FO) Méry Ľudovít (11.05.1970)

Funduš 323, 93040 Štvrtok na Ostrove

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.05.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.09.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.07.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
09.06.2023KONFRERO Insolvency k. s.Súpis všeobecnej podstaty
13.04.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.04.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.04.2023OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu