Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/26/2023

(FO) Marejková Jana (19.01.1978)

Dlhá nad Kysucou 295 , 02354 Dlhá nad Kysucou

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.05.2023JUDr. Zuzana Šujanská Súpis všeobecnej podstaty
24.05.2023JUDr. Zuzana Šujanská Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
03.04.2023JUDr. Zuzana Šujanská Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.04.2023JUDr. Zuzana Šujanská Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.04.2023JUDr. Zuzana Šujanská Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
29.03.2023Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu