Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/26/2023

(FO) Jančík Pavol (13.08.1973)

Čadca , 02201 Čadca

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
01.06.2023JUDr. Vladimír Herich PhD.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.05.2023JUDr. Vladimír Herich PhD.Súpis všeobecnej podstaty
05.04.2023JUDr. Vladimír Herich PhD.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.04.2023JUDr. Vladimír Herich PhD.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.03.2023Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu