Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/85/2023

(FO) Laco Ivan (19.06.1964)

Dr. Jánského 473, 96501 Žiar nad Hronom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.05.2024JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.03.2024JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.02.2024JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
06.02.2024JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
01.02.2024JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.01.2024JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.01.2024JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
30.11.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
27.11.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
07.11.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
03.11.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
22.09.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
20.09.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
14.09.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.09.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
24.07.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Iné zverejnenie
14.07.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Iné zverejnenie
15.06.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
31.05.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Súpis všeobecnej podstaty
05.04.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu