Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/85/2023

(FO) Laco Ivan (19.06.1964)

Dr. Jánského 473, 96501 Žiar nad Hronom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.09.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
20.09.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
14.09.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.09.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
24.07.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Iné zverejnenie
14.07.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Iné zverejnenie
15.06.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
31.05.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Súpis všeobecnej podstaty
05.04.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.04.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.04.2023JUDr. Ivan Dlhopolec Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
30.03.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu