Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/28/2023

(FO) Kubov Ondrej (25.07.1982)

E. B. Lukáča 410/8 , 03601 Martin

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.12.2023JUDr. Alena Balážová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
02.06.2023JUDr. Alena Balážová Súpis všeobecnej podstaty
05.04.2023JUDr. Alena Balážová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.04.2023JUDr. Alena Balážová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.04.2023JUDr. Alena Balážová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
31.03.2023Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu