(PO) AXE Capital Group SE, IČO 52005666

Štúrova 27, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.05.2024Mestský súd KošicePriznáva správcovi podstaty: Origon Recovery Solutions, k. s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 04...
06.05.2024Origon Recovery Solutions, k. s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
19.04.2024Origon Recovery Solutions, k. s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
17.04.2024Mestský súd KošiceNávrh schôdze veriteľov na výmenu správcu o d m i e t a .
27.03.2024Origon Recovery Solutions, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
29.02.2024Origon Recovery Solutions, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.01.2024Origon Recovery Solutions, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
16.01.2024Mestský súd KošiceP r e d ĺ ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
04.01.2024Origon Recovery Solutions, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
22.12.2023Mestský súd KošiceP r e d ĺ ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
14.12.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
29.11.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Iné zverejnenie
15.11.2023Mestský súd KošiceP r e d ĺ ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
19.10.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
09.10.2023Mestský súd KošiceUrčuje, že na podanie doručené správcovi dňa 12.09.2023, ktorým bola uplatnená súhrnná prihláška št...
09.10.2023Mestský súd KošiceUrčuje, že na podanie doručené správcovi dňa 02.09.2023, ktorým bola uplatnená súhrnná prihláška dv...
09.10.2023Mestský súd KošiceUrčuje, že na podanie doručené správcovi dňa 17.09.2023, ktorým bola uplatnená prihláška nezabezpeč...
09.10.2023Mestský súd KošiceUrčuje, že na podanie doručené správcovi dňa 02.09.2023, ktorým bola uplatnená prihláška nezabezpeč...
09.10.2023Mestský súd KošiceUrčuje, že na podanie doručené správcovi dňa 18.09.2023, ktorým bola uplatnená prihláška nezabezpeč...
09.10.2023Mestský súd KošiceI. Určuje, že na podanie doručené správcovi dňa 19.09.2023, ktorým bola uplatnená prihláška nezabe...