(PO) KLIMEX STONE SLOVAKIA, s. r. o., IČO 35945044

Jasenova 16, 01007 Žilina

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.11.2021Mgr. Robert Antal Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.11.2021Mgr. Robert Antal Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.10.2021Mgr. Robert Antal Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
12.10.2021Mgr. Robert Antal Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.10.2021Mgr. Robert Antal Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
30.08.2021Mgr. Robert Antal Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
09.12.2020Mgr. Robert Antal Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
03.09.2020Mgr. Robert Antal Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
13.08.2020Mgr. Robert Antal Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
12.08.2020Mgr. Robert Antal Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
12.08.2020Mgr. Robert Antal Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
04.06.2020Mgr. Robert Antal Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
22.05.2020Okresný súd ŽilinaOkresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s...
18.03.2020Okresný súd ŽilinaPotvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo, so sídlom Lazovná ...
27.11.2019Mgr. Mgr. Antal Iné zverejnenie
22.11.2019Okresný súd ŽilinaOkresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s....
04.10.2019Mgr. Robert Antal Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
25.09.2019Mgr. Mgr. Antal Iné zverejnenie
16.09.2019Okresný súd ŽilinaPotvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,...
18.07.2019Mgr. Robert Antal Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu