Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/80/2023

(FO) Polťáková Iveta (10.03.1979)

Chmelová 16/6 , 95501 Topoľčany - Veľké Bedzany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.07.2023Mgr. Stanislava Sakin Winklerová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.07.2023Mgr. Stanislava Sakin Winklerová Iné zverejnenie
01.06.2023Mgr. Stanislava Sakin Winklerová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.06.2023Mgr. Stanislava Sakin Winklerová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.06.2023Mgr. Stanislava Sakin Winklerová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
26.05.2023Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu