Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/90/2023

(FO) Mlejnek Dalibor (08.07.1974)

Cintorínska ulica 201, 07662 Parchovany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.11.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
20.10.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
04.09.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.08.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
11.08.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
03.07.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.07.2023Origon Recovery Solutions, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.05.2023Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu