Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/170/2023

(FO) Hock Ladislav (07.01.1975)

Handlová , 97251 Handlová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.08.2023JUDr. Lucia Berkeš Daňová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
25.08.2023JUDr. Lucia Berkeš Daňová Súpis všeobecnej podstaty
01.06.2023JUDr. Lucia Daňová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.06.2023JUDr. Lucia Daňová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.05.2023Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu