Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/12/2023

(FO) Grundza Róbert (29.11.1975)

Štúrova 774, 06901 Snina

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.10.2023Mgr. Vlastimil Hajduk Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
18.08.2023Mgr. Vlastimil Hajduk Súpis všeobecnej podstaty
27.06.2023Mgr. Vlastimil Hajduk Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.06.2023Mgr. Vlastimil Hajduk Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.06.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu