(PO) PREFA Sučany, a.s., IČO 31561748

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.05.2024I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
17.10.2022I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
16.07.2021Okresný súd Žilina I. Opravuje I. výrok uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 4R/1/2012 - 3021 zo dňa 14.02.2020 ta...
19.05.2021I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.04.2020Okresný súd Žilina Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sí...
20.02.2020Okresný súd Žilina Povoľuje navrhovateľovi Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, ...
29.10.2019Okresný súd Žilina Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sí...
30.09.2019Okresný súd Žilina Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 ...
12.12.2017I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
08.02.2017I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
09.11.2016I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
28.10.2016Okresný súd ŽilinaNa podanie Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, so sídlom Námestie...
15.07.2016I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Iné zverejnenie
06.06.2016I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Iné zverejnenie
25.04.2016I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Iné zverejnenie
15.03.2016Okresný súd Žilina Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sí...
18.02.2016Okresný súd Žilina Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkla...
18.02.2016Okresný súd Žilina Povoľuje navrhovateľovi KŠ PREFA s.r.o., so sídlom Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4, Česká...
18.09.2015Okresný súd Žilina Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PREFA Sučany, a.s., so sí...
12.08.2015Okresný súd Žilina Opravuje celkovú výšku pohľadávok, uvedenú vo výroku uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 4R 1/20...