(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.05.2024Okresný súd Banská BystricaSúd u k l a d á Ing. Martinovi Hubkovi, nar. 13.11.1981, bytom Bernolákova 15, 974 05 Banská Bystr...
16.01.2024JUDr. Juraj Rybár Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
02.11.2023JUDr. Juraj Rybár Výmaz poznámky o spornom zápise
28.09.2023JUDr. Juraj Rybár Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
13.09.2023JUDr. Juraj Rybár Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
13.09.2023JUDr. Juraj Rybár Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
18.08.2023JUDr. Juraj Rybár Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
23.05.2023JUDr. Juraj Rybár Výmaz poznámky o spornom zápise
06.10.2022JUDr. Juraj Rybár Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
05.10.2021JUDr. Juraj Rybár Pripísanie poznámky o spornom zápise
23.09.2021JUDr. Juraj Rybár Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
23.09.2021JUDr. Juraj Rybár Súpis oddelenej podstaty
23.09.2021JUDr. Juraj Rybár Súpis oddelenej podstaty
23.09.2021JUDr. Juraj Rybár Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
20.09.2021JUDr. Juraj Rybár Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
20.09.2021JUDr. Juraj Rybár Súpis oddelenej podstaty
20.09.2021JUDr. Juraj Rybár Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
20.09.2021JUDr. Juraj Rybár Súpis všeobecnej podstaty
01.06.2021Okresný súd Banská BystricaSúd zrušuje neodkladné opatrenie nariadené uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R 8/2015 -...
26.05.2021JUDr. Juraj Rybár Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty