(PO) SNP3 s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 46060456

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.02.2024JUDr. Juraj Rybár Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
09.11.2023JUDr. Juraj Rybár Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
04.09.2023JUDr. Juraj Rybár Súpis všeobecnej podstaty
04.09.2023JUDr. Juraj Rybár Súpis oddelenej podstaty
31.05.2022Okresný súd Banská BystricaSúd u k l a d á Ing. Petrovi Valachovi, nar. 09.02.1963, trvale bytom Plaviarska 133/34, 976 64 Bac...
31.05.2022Okresný súd Banská BystricaSúd u k l a d á Bc. Alene Valachovej, nar. 17.12.1962, trvale bytom Plaviarska 133/34, 976 64 Bacú...
31.05.2022Okresný súd Banská BystricaSúd u k l a d á spoločnosti PMG Solutions, s.r.o., so sídlom Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica...
16.03.2022JUDr. Juraj Rybár Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.03.2022JUDr. Juraj Rybár Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.01.2022Okresný súd Banská BystricaUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
14.10.2021Insolvency services, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
13.10.2021Insolvency services, k.s.Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
13.10.2021Insolvency services, k.s.Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
05.11.2020Insolvency services, k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.10.2020Insolvency services, k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
08.04.2020Insolvency services, k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
11.12.2019Insolvency services, k.s.Pripísanie poznámky o spornom zápise
19.11.2019Insolvency services, k.s.Pripísanie poznámky o spornom zápise
24.05.2019Okresný súd Banská Bystrica Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 2R 8/2015 - 678 zo dňa 24. 04. 2019 potvrdil prevod po...
24.05.2019Insolvency services, k.s.Výmaz poznámky o spornom zápise