(PO) SNP3 s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 46060456

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.09.2023JUDr. Juraj Rybár Súpis všeobecnej podstaty
04.09.2023JUDr. Juraj Rybár Súpis oddelenej podstaty
31.05.2022Okresný súd Banská BystricaSúd u k l a d á Ing. Petrovi Valachovi, nar. 09.02.1963, trvale bytom Plaviarska 133/34, 976 64 Bac...
31.05.2022Okresný súd Banská BystricaSúd u k l a d á Bc. Alene Valachovej, nar. 17.12.1962, trvale bytom Plaviarska 133/34, 976 64 Bacú...
31.05.2022Okresný súd Banská BystricaSúd u k l a d á spoločnosti PMG Solutions, s.r.o., so sídlom Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica...
16.03.2022JUDr. Juraj Rybár Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.03.2022JUDr. Juraj Rybár Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.01.2022Okresný súd Banská BystricaUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
14.10.2021Insolvency services, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
13.10.2021Insolvency services, k.s.Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
13.10.2021Insolvency services, k.s.Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
05.11.2020Insolvency services, k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.10.2020Insolvency services, k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
08.04.2020Insolvency services, k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
11.12.2019Insolvency services, k.s.Pripísanie poznámky o spornom zápise
19.11.2019Insolvency services, k.s.Pripísanie poznámky o spornom zápise
24.05.2019Okresný súd Banská Bystrica Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 2R 8/2015 - 678 zo dňa 24. 04. 2019 potvrdil prevod po...
24.05.2019Insolvency services, k.s.Výmaz poznámky o spornom zápise
02.05.2019Okresný súd Banská Bystrica P o t v r d z u j e prevod pohľadávok vo výške 210 Eur vedených v konečnom zozname pohľadávok z pô...
16.04.2019Insolvency services, k.s.Pripísanie poznámky o spornom zápise