(PO) Foodstyle s.r.o., IČO 46382763

Hencovská 287, 09302 Hencovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.05.2024Mgr. Matej Ambroz Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.03.2024Mgr. Matej Ambroz Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.02.2024Mgr. Matej Ambroz Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
26.02.2024Mgr. Matej Ambroz Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
01.02.2024Mgr. Matej Ambroz Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
04.01.2024Mgr. Matej Ambroz Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
15.12.2023Mgr. Matej Ambroz Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.11.2023Mgr. Matej Ambroz Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
09.11.2023Mgr. Matej Ambroz Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.11.2023Mgr. Matej Ambroz Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
03.11.2023Mgr. Matej Ambroz Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.10.2023Mgr. Matej Ambroz Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.10.2023Mgr. Matej Ambroz Súpis všeobecnej podstaty
05.10.2023Mgr. Matej Ambroz Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
04.09.2023Mgr. Matej Ambroz Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.09.2023Mgr. Matej Ambroz Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.08.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie konkurzu, Malý konkurz, Ustanovenie správcu