Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/297/2023

(FO) Zvěřina Marián (25.10.1973)

Východná 7267, 91108 Trenčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.04.2024JUDr. Karol Porubčin Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
08.11.2023JUDr. Karol Porubčin Súpis všeobecnej podstaty
26.09.2023JUDr. Karol Porubčin Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.09.2023JUDr. Karol Porubčin Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.09.2023JUDr. Karol Porubčin Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.09.2023Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu