Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/379/2023

(FO) Salayová Alexandra (22.08.1996)

Zvolen , 96001 Zvolen

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.12.2023JUDr. Viera Cibulová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
17.10.2023JUDr. Viera Cibulová Súpis všeobecnej podstaty
25.09.2023JUDr. Viera Cibulová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.09.2023JUDr. Viera Cibulová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.09.2023JUDr. Viera Cibulová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.09.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu