Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/298/2023

(FO) Burianský Antonín (06.09.1997)

Hrachovište 42, 91616 Hrachovište

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.02.2024JUDr. Peter Plško Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.02.2024JUDr. Peter Plško Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.02.2024JUDr. Peter Plško Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
19.09.2023Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu