Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/171/2023

(FO) Bartoš Ondrej (25.12.2000)

Školská 539, 97652 Čierny Balog

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.04.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.04.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.04.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.04.2024Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
20.09.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu