Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/313/2023

(FO) Gábor Róbert (21.10.1972)

Rakúsy 208, 05976 Rakúsy

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.10.2023Mgr. Matej Ambroz Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.10.2023Mgr. Matej Ambroz Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.10.2023Mgr. Matej Ambroz Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
11.10.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu