Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/334/2023

(FO) Stuparičová Henrieta (27.07.1993)

Kpt.Nálepku 401, 95641 Uhrovec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.10.2023Mgr. Janette Adamcová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
19.10.2023Mgr. Janette Adamcová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.10.2023Mgr. Janette Adamcová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.10.2023Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu