Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/132/2023

(FO) Sedlačková Martina (07.03.1986)

Karpatské Námestie 7770/10A , 83106 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.04.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
26.02.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Súpis všeobecnej podstaty
10.11.2023K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
10.11.2023K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.11.2023K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
07.11.2023Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu