Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/178/2023

(FO) Soľava František (19.04.1990)

Joliota Curie 732, 05801 Poprad

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
09.02.2024Mgr. Matej Ambroz Súpis všeobecnej podstaty
08.12.2023Mgr. Matej Ambroz Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.12.2023Mgr. Matej Ambroz Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
08.12.2023Mgr. Matej Ambroz Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
05.12.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu