Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/87/2023

(FO) Ferencová Ružena (18.02.1976)

Pri mlyne 1437, 07101 Michalovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.04.2024JUDr. Mária Lányiová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
16.02.2024JUDr. Mária Lányiová Súpis všeobecnej podstaty
13.12.2023JUDr. Mária Lányiová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.12.2023JUDr. Mária Lányiová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
08.12.2023Mestský súd KošiceVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu