Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/392/2023

(FO) Petrovič Jozef (11.08.1962)

Pružina 403, 01822 Pružina

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
18.01.2024JUDr. Karol Porubčin Súpis všeobecnej podstaty
18.01.2024JUDr. Karol Porubčin Súpis všeobecnej podstaty
13.12.2023JUDr. Karol Porubčin Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.12.2023JUDr. Karol Porubčin Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.12.2023JUDr. Karol Porubčin Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.12.2023Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu