Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/397/2023

(FO) Parči Marián (15.01.2000)

Bratislavská 431, 01841 Dubnica nad Váhom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.12.2023JUDr. Otto Markech Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.12.2023JUDr. Otto Markech Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
07.12.2023JUDr. Otto Markech Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.12.2023Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu