Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/282/2023

(FO) Nepšinský Ján (14.04.1974)

Nad Ihriskom 552, 97656 Pohronská Polhora

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.03.2024JUDr. Viera Cibulová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
03.01.2024JUDr. Viera Cibulová Iné zverejnenie
14.12.2023JUDr. Viera Cibulová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.12.2023JUDr. Viera Cibulová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.12.2023JUDr. Viera Cibulová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.12.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu