Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/12/2024

(FO) Rezdovič Andrej (09.12.1978)

Nové Zámky , 94002 Nové Zámky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.04.2024JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
11.04.2024JUDr. Vlasta Suchanová Súpis všeobecnej podstaty
09.02.2024JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.02.2024JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
08.02.2024Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu