Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/22/2024

(FO) Horvát Martin (14.09.1973)

Chminianske Jakubovany 211, 08233 Chminianske Jakubovany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.04.2024JUDr. Vladimír Babin Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
28.03.2024JUDr. Vladimír Babin Iné zverejnenie
20.02.2024JUDr. Vladimír Babin Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.02.2024JUDr. Vladimír Babin Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
15.02.2024Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu