Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/21/2024

(FO) Ferdinandová Erika (27.07.1984)

Veľké Blahovo 398, 92901 Veľké Blahovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.04.2024JUDr. Nikoleta Zajko LL.M.Súpis všeobecnej podstaty
11.03.2024JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.03.2024JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.03.2024JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.03.2024Okresný súd TrnavaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu