Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/27/2024

(FO) Danihel Oliver (18.07.1989)

Námestie padlých hrdinov 122, 90028 Ivanka pri Dunaji

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.04.2024Mgr. Jozef Maruniak Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.04.2024Mgr. Jozef Maruniak Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.04.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu