Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/23/2024

(FO) Domonkos Ondrej (26.07.1985)

Mostná ulica 454, 93021 Jahodná

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.05.2024Prvý správcovský dom, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
06.03.2024Prvý správcovský dom, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.03.2024Prvý správcovský dom, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.03.2024Prvý správcovský dom, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.03.2024Okresný súd TrnavaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu