Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/51/2024

(FO) Kovácsová Gabriela (13.11.1959)

Hagarova 2547, 83151 Bratislava-Rača

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.06.2024Mgr. Jozef Maruniak Súpis všeobecnej podstaty
17.04.2024Mgr. Jozef Maruniak Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.04.2024Mgr. Jozef Maruniak Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
05.04.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu