Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/23/2024

(FO) Ficuová Sandra (25.03.1985)

Ondreja Štefanka 3920/5 , 85101 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.06.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
02.05.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Súpis všeobecnej podstaty
04.03.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.03.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.03.2024K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
28.02.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu