Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/51/2024

(FO) Fertőová Drahoslava (07.04.1985)

Višňové 29 , 98262 Višňové

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.05.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
09.05.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Súpis všeobecnej podstaty
12.03.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.03.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
12.03.2024Witt&Kleim Renewals k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.03.2024Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu