Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/54/2024

(FO) Čonková Ľubica (10.04.1986)

Za Hronom 827, 97669 Pohorelá

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.03.2024JUDr. Šimon Odaloš Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.03.2024JUDr. Šimon Odaloš Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.03.2024Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu