Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/29/2024

(FO) Mikunda Ľubomír (04.09.1984)

Porúbka , 01311 Porúbka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.05.2024JUDr. Tomáš Šufák Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
16.05.2024JUDr. Tomáš Šufák Súpis všeobecnej podstaty
21.03.2024JUDr. Tomáš Šufák Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.03.2024JUDr. Tomáš Šufák Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.03.2024JUDr. Tomáš Šufák Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
18.03.2024Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu