Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/53/2024

(FO) Bášek Miroslav (30.12.1965)

Pekná 621, 90028 Ivanka pri Dunaji

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.05.2024Mgr. Jozef Maruniak Súpis všeobecnej podstaty
10.04.2024Mgr. Jozef Maruniak Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
10.04.2024Mgr. Jozef Maruniak Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.03.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu