Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/63/2024

(FO) Duchoň Milan (20.08.1991)

Pavla Horova 6153, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.04.2024JUDr. Jarmila Zahradníková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.04.2024JUDr. Jarmila Zahradníková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.04.2024JUDr. Jarmila Zahradníková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
18.04.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu