Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/77/2024

(FO) Farkašová Diana (03.09.1975)

Fraňa Kráľa 994, 81105 Bratislava-Staré Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.04.2024MS Alpex, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.04.2024MS Alpex, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.04.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu