Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/103/2024

(FO) Gašparová Marianna (05.06.1987)

Agátová 2938, 96221 Lieskovec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.05.2024VMP recovery, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.05.2024VMP recovery, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.05.2024VMP recovery, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
19.04.2024Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu